Home > Inspraak - openbaarheid

Inspraak - openbaarheid

Openbaarheid van bestuur betekent dat elke burger een bestuursdocument kan raadplegen en er een afschrift van kan krijgen. Dit grondrecht is in de grondwet opgenomen. In de openbaarheidwetgeving wordt dit recht verder uitgewerkt. In Vlaanderen is er op 1 juli 2004 het nieuwe decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur in werking getreden. Er wordt een dubbele openbaarheid voorzien: actieve openbaarheid (openbaarheid op initiatief van het bestuur) en passieve openbaarheid (openbaarheid op verzoek van een burger).

Actieve openbaarheid

Actieve openbaarheid impliceert dat de overheid niet alleen vragen om informatie moet afwachten, maar ook op eigen initiatief informatie moet verstrekken. Zo moeten de gemeenten en provincies het publiek, uit eigen beweging en op een duidelijke en objectieve manier, voorlichten over hun optreden.

Passieve openbaarheid

Iedere burger heeft het recht om elk bestuursdocument van een provinciale of gemeentelijke administratieve overheid ter plaatse in te zien, daarover uitleg te krijgen en een afschrift ervan te ontvangen. Een verzoek moet schriftelijk worden ingediend. De inzage en uitleg zijn steeds kosteloos. In principe moet men geen belang aantonen, tenzij de documenten van persoonlijke aard zijn. Het recht op openbaarheid van bestuur is echter geen absoluut recht. De openbaarheid kan immers in conflict komen met andere fundamentele rechten of belangen, zoals de veiligheid van de bevolking, fundamentele rechten en vrijheden, de openbare orde, de persoonlijke levenssfeer, enz.

Hoe werkt het?

Op de website van de Vlaamse overheid staat precies beschreven hoe u inzage in documenten kan verkrijgen en wat hierbij uw rechten zijn. U vindt er ook het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur en de omzendbrief van de Vlaamse regering.

Aanvraagformulier

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout