Home > Overlijden

Overlijden

Bekijk de gemeentelijke infobrochure "Omtrent overlijden".

Aangifte

De aangifte van het overlijden moet gebeuren door een begrafenisondernemer. Er is geen wettelijke termijn bepaald, maar algemeen wordt aangenomen dat het zo snel mogelijk moet gebeuren (vóór de begrafenis). 

Meebrengen: 
- een overlijdensverklaring die ondertekend is door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld 
- de identiteitskaart en het trouwboekje van de overledene, indien ongehuwd een geboorte-akte
- een attest met de laatste wilsbeschikking 
- een toelating tot begraven van de gemeente waar de overledene wordt begraven 
- bij crematie: een aanvraag tot lijkverbranding

Als er geen natuurlijke doodsoorzaak is, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand pas na akkoord van de procureur des konings een toelating afleveren tot begraven. 

Begraafplaatsen

Er is een uitgebreide pagina over begraafplaatsen.

Afstand van organen

Op de dienst bevolking kan men een verklaring indienen waarin men bevestigt al dan niet bereid te zijn organen af te staan na zijn overlijden. 

Meer info op: www.beldonor.be

Laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling

Een laatste wilsbeschikking is een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) en het ritueel van de uitvaartplechtigheid. 

Wat?

Volgende manieren van lijkbezorging zijn mogelijk:

 • begraving
 • crematie 
 • crematie - begraving van de assen binnen een begraafplaats 
 • crematie - bijzetting van de assen in een columbariumbegraafplaats 
 • crematie - verstrooiing van de assen in een strooiweide op een begraafplaats 
 • crematie - verstrooiing van de assen in de Belgische territoriale zee 
 • crematie- verstrooiing of begraving van de assen buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein


Dit laatste kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders (of voogd) van een minderjarige. Bovendien is de schriftelijke toestemming van de eigenaar vereist, indien dit gebeurt op een plaats die niet de eigendom is van de overledene of de nabestaanden.

De nabestaanden kunnen, mits dezelfde toestemming, de assen ook bewaren.  Bij het einde van deze bewaring moeten de assen worden uitgestrooid, begraven of bijgezet in een columbarium op de begraafplaats. 

Ook het ritueel van de plechtigheid kunt u laten opnemen :

 • Geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige levensovertuiging
 • Neutraal filosofische overtuiging

Met toepassing van het decreet van 9 december 2011 (B.S. van 10 januari 2012) van de Vlaamse Gemeenschap, houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft, kan naast de begraafwijze en het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid ook de gemeente waar men begraven wil wordenof de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden, aangeduid worden.

 

Wie?

Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van zijn laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) en uitvaartplechtigheid richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Personen onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd.

Hoe?

De verklaring over de laatste wilsbeschikking wat betreft de wijze van teraardebestelling dient u in met een gedateerd en ondertekend geschrift. U doet dat aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent ingeschreven en zorgt ervoor dat u een ontvangstbewijs krijgt.

Naast naam, voornamen, woonplaats en volledig adres geeft deze aangifte de keuze tussen begraving en lijkverbranding.

Wanneer u de verklaring wijzigt, behoudt de ambtenaar van de burgerlijke stand enkel de recentste vermelding. Wanneer u ze volledig intrekt zonder nieuwe bepaling,  bewaart die geen enkele informatie.

Wat wanneer u verandert van hoofdverblijfplaats?

Bij verandering van hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente, stuurt de bevoegde dienst uw schriftelijke verklaring over de keuze van de manier van teraardebestelling, samen met uw dossier, op naar de gemeente waar u zich vestigt. 

Mensen die geen aangifte doen naar een ander adres en die onvindbaar zijn voor de administratie, schrapt het college 'van ambtswege' uit de registers. Van hen wordt geen enkele informatie bewaard.

Datzelfde geldt bij een verhuis naar het buitenland. 

Waar?
De verklaring kunt u laten registreren bij de Dienst Burgerzaken of u kan het formulier (word-bestand, nieuw venster) al downloaden , invullen en binnenbrengen op het gemeentehuis.

Wat meebrengen?


Uw identiteitskaart. 

Euthanasie

Ongeneeslijk zieke personen kunnen onder bepaalde voorwaarden een schriftelijk verzoek tot euthanasie indienen. Maar u kan ook een voorafgaande wilsverklaring vastleggen voor het geval u in een situatie terecht komt waarbij u zelf uw wil niet meer kunt uitdrukken.
Sinds 1 september 2008 kan elke meerderjarige een wilsverklaring betreffende euthanasie laten registreren op het gemeentebestuur.
Een wilsverklaring betreffende euthanasie is eveneens geldig indien geen gebruik wordt gemaakt van de registratie.
Enkel wanneer u in een onomkeerbare coma bent, kan euthanasie toegepast worden zonder verzoek van de betrokkene.

Een wilsverklaring is slechts 5 jaar geldig; De indiener moet er zelf over waken dat zijn wilsverklaring om de 5 jaar wordt herbevestigd als hij wenst dat ze geldig blijft. De verklaring herzien of intrekken is op elk moment mogelijk.

De wilsverklaring moet verplicht worden vastgesteld in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen van wie minstens een geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patient.

De wet betreffende euthanasie maakt het de wilsbekwame persoon die een wilsverklaring opstelt mogelijk om in deze verklaring naargelang de zijn volgorde van voorkeur een of meerdere vertrouwenspersonen te vermelden. Tijdens deze procedure die bepaald is in de wet inzake euthanasie, zal de vertrouwenspersoon door de behandelde arts worden opgeroepen teneinde de aanvraag te onderzoeken. In de wilsverklaring moeten ook een aantal persoonlijke gegevens van deze persoon/personen worden vermeld.

Wie?

Elke meerderjarige persoon die een rijksregisternummer heeft kan zijn wilsbeschikking laten registreren.

Waar?

De registratie van de wilsverklaring moet gebeuren bij een Belgisch gemeentebestuur. In Hulshout kan u terecht op de dienst Bevolking/Burgerlijke stand.

Download/Meer informatie

U kan het formulier hier downloaden:
pijltje Download het modelformulier voor de wilsverklaring euthanasie word-bestand

Bezoek de website: www.health.fgov.be

Een uitgebreide brochure "Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde" kan u gratis aan het loket verkrijgen. Deze brochure bevat informatie over wat u concreet kan doen en vooraf kan plannen. Dit is een brochure van www.leif.be

Erfrechtverklaring of akte van bekendheid

Wat is een erfrechtverklaring?

Dit is een document dat voorgelegd moet worden voor het deblokkeren van rekeningen, spaarboekjes, e.a.

Waar kan u dit aanvragen?
Een erfrechtverklaring kan u bekomen via de FOD Financiën of een notaris.

Voor meer informatie kan u op volgende website terecht: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/deblokkeren_van_bankrekeningen

Meer info en aanvragen:
FOD Financiën
Registratiekantoor Turnhout
Gemeentestraat 11
2300 TURNHOUT
Tel. 02/575 83 10       Fax. 02/579 74 29

e-mail: rzsj.registratie.turnhout2@minfin.fed.be

Iedere werkdag open van 8.00 tot 1200 uur.

 

 

Sluitingsdagen

 • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout