Home > Algemene sociale dienstverlening

Algemene sociale dienstverlening

Financiële ondersteuning

Leefloon

Het leefloon is een basisinkomen dat na een grondig sociaal onderzoek wordt toegekend aan personen zonder of met een te laag inkomen mits ze voldoen aan al de zes toekenningsvoorwaarden, met name:

 • werkelijke verblijfplaats in België hebben,
 • meerderjarig zijn of hiermee gelijkgesteld zijn,
 • de Belgische nationaliteit bezitten of tot een categorie van personen behoren die door de wet eveneens worden erkend,
 • niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak kunnen op maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te verwerven,
 • werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheid- of billijkheidsredenen niet mogelijk is,
 • rechten laten gelden op uitkeringen die u kan genieten krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving.

Het bedrag van het leefloon verschilt ook naargelang de gezinssamenstelling.

Vanaf 1 september 2018 bedraagt het leefloon:

 • Voor een samenwonende (categorie 1): 607,01 euro per maand of 7.284,12 euro per jaar;
 • Voor een alleenstaand persoon (categorie 2): 910,52 euro per maand of 10.926,19 euro per jaar;
 • Voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste (categorie 3): 1.254,82 euro per maand of 15.057,85 euro per jaar.

 

Op basis van een uitgebreid sociaal verslag beslist de OCMW-raad of het leefloon al dan niet wordt toegekend.

Eenmalige of periodieke financiële steun

Door onverwachte uitgaven kan u met een laag inkomen het soms niet meer redden. Het OCMW helpt u in deze noodsituaties door het verlenen van een bijkomende financiële steun om sommige kosten te betalen, bv. een ziekenhuisfactuur, kosten voor geneesmiddelen, schoolkosten, verwarmingskosten, huurwaarborg, ...

Na een grondig sociaal onderzoek beslist de OCMW-raad of er financiële steun wordt toegekend, of deze moet terugbetaald worden en op welke termijn deze moet terugbetaald worden.

Voorschotten

Wanneer sommige uitkeringen, zoals pensioen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsvergoeding, inkomensgarantie voor ouderen, enz. niet tijdig worden betaald of nog in onderzoek zijn bij de betrokken diensten, kan de OCMW-raad na een grondig sociaal onderzoek voorschotten op deze vergoedingen toekennen.

Administratieve ondersteuning

Wanneer u niet meer wijs raakt uit allerlei administratieve zaken, kan u een beroep doen op de sociale dienst van het OCMW.
Zij bieden hulp bij het invullen van formulieren of het beantwoorden van brieven en documenten die u van andere diensten ontvangt.

De sociale dienst van het OCMW kan u helpen bij het aanvragen van tegemoetkomingen bij officiële instanties, zoals:

 • Tegemoetkomingen aan personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)
  • Inkomensvervangende tegemoetkoming
  • Integratietegemoetkoming
  • Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarde
  • Bijkomende en verhoogde kinderbijslag
  • Aanvraag attesten
  • Aanvraag parkeerkaart voor personen met een handicap: download de infobundel!
 • Aanvraag studietoelagen
 • De vlaamse zorgverzekering
 • Enz.


Elke voorziening heeft zijn eigen voorwaarden en inkomensgrenzen. Voor meer informatie kan u terecht bij Anja Ver Elst en Nicole Vandecruys van de sociale dienst tijdens de zitdagen.

Psychosociale begeleiding

Al wie worstelt met persoonlijke, familiale of psychologische moeilijkheden kan te rade gaan bij de sociale dienst van het OCMW. Vaak zal een goed gesprek al voldoende zijn om terug inzicht te krijgen in u situatie. Indien nodig verwijst de sociale dienst u door naar gespecialiseerde diensten.

Verlenen van informatie en advies

Het OCMW heeft ook een informatieve rol. Het verstrekt alle nuttige inlichtingen en raadgevingen, opdat de hulpvrager zijn wettelijke rechten en voordelen zou kunnen doen gelden. De maatschappelijk assistenten ondernemen eveneens de nodige stappen om jou te begeleiden in het hard maken van deze rechten. Indien we jou niet zelf kunnen verder helpen, wordt u doorverwezen naar de correcte diensten.

Concreet maakt de sociale dienst van het OCMW mensen wegwijs in de complexe sociale wetgeving en in het uitgebreid dienstenaanbod van de verschillende openbare en private organisaties, zoals de RVA ( Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling ), RVP ( Rijksdienst voor Pensioenen ), de kinderbijslagfondsen, de ziekenfondsen, de vakbonden, ...

Contactpersonen

Nicole Vandecruys, tel.nr.: 015/ 75 01 00,
e-mail: nicole.vandecruys@hulshout.be
Anja Ver Elst, tel.nr.: 015/ 75 01 00,
e-mail: anja.ver.elst@hulshout.be

Zitdagen

 • Maandag 18.00u-20.00u
 • Dinsdag 9.00u-12.00u
 • Woensdag 9.00u-12.00u
 • Donderdag enkel na afspraak
 • Vrijdag 9.00u-12.00u 

Sluitingsdagen

 • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout