Home > Naamsverandering

Naamsverandering

Naamsverandering

Een verandering van een familienaam wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. U moet een gegronde reden reden hebben en de procedure duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit.
Uw voornaam veranderen is gemakkelijker. U moet nog altijd een reden opgeven, maar de wet is soepeler. Deze procedure duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. De minister van Justitie moet deze nieuwe voornaam goedkeuren.

De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend door de persoon zelf, of door zijn wettelijke vertegenwoordiger bij:
FOD Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000
Brussel

Voor een minderjarig kind (onder de 18 jaar) moet het verzoek gezamenlijk worden ingediend door beide ouders. Als een vonnis de uitoefening van het ouderlijk gezag aan één der ouders heeft toegekend, dan is deze persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen.

In het verzoek moet u de nieuwe aangevraagde familienaam, de reden waarom u uw naam of die van uw kind wilt veranderen en eventuele bewijsstukken die uw aanvraag kunnen ondersteunen duidelijk vermelden.

Hierbij enkele voorbeelden van situaties waarin u een naamsverandering toegestaan kan worden:

 • U heeft een bespottelijke naam die vaak het voorwerp uitmaakt van pesterijen.
 • U bent een genaturaliseerde Belg en een minder vreemd klinkende naam kan uw integratie bevorderen.
 • U kreeg samen met uw partner een kind. De vader heeft het kindje pas een jaar na de geboorte erkend en jullie hebben besloten om het nu de familienaam van de vader te geven.
 • U adopteerde een kind in het buitenland en de naam van het kindje werd niet aangepast tijdens de adoptieprocedure.

 

De volgende documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd, en dit enkel voor de betrokkene:

 • Een letterlijk afschrift van geboorteakte.
 • Een recent bewijs van verblijfplaats (elke adreswijziging in de loop van de procedure moet aan de Dienst naamsveranderingen worden gemeld).
 • Een bewijs van Belgische nationaliteit of, voor vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst.
 • Een schriftelijke verbintenis dat u de registratierechten zult betalen als de aanvraag wordt goedgekeurd.
 • Een uitreksel uit het strafregister.

De FOD Justitie zal de aanvraag naar de gerechtelijke overheden sturen, die met tussenkomst van de plaatselijke politie, de voor het onderzoek nuttige inlichtingen verzamelen. Tijdens dit onderzoek worden de personen die betrokken zijn bij de aangevraagde naamsverandering ( de verzoeker, ouders, grootouders, broers, zussen, ... ) ondervraagd om hun mening te kennen aangaande het verzoek. De resultaten worden vervolgens doorgestuurd naar de dienst naamsveranderingen van de FOD Justitie.

De dienst Naamsveranderingen stuurt vervolgens zijn advies en het dossier naar de minister van Justitie. Deze laatste beslist of het koninklijk besluit waarin de naamsverandering wordt toegestaan, aan de Koning ter ondertekening wordt voor gelegd. Daarbij houdt de minister rekening met het beginsel dat de naamsverandering de uitzondering moet blijven.

De naamsverandering wordt bij koninklijk besluit toegestaan.

Kan ik onmiddellijk mijn nieuwe naam gebruiken wanneer die is toegestaan?

Neen. Het koninklijk besluit op grond waarvan de naamsverandering is toegestaan, moet worden bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad. Na deze bekendmaking kan elke belanghebbende zich binnen de 60 dagen tegen de naamsverandering verzetten. De koning beschikt op het verzet bij een met redenen omklede beslissing.

De vergunning wordt geacht definitief te zijn op het einde van die termijn of bij afwijzing van het verzet. De Federale Overheidsdienst Financiën ( Administratie van de Registratie) krijgt vervolgens een afschrift van het besluit en levert het tegen betaling van de registratierechten af aan de verzoeker.

Binnen de 60 dagen na de registratie van het besluit dient de verzoeker het afschrift ervan te bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand op het gemeentehuis. Die ambtenaar van de burgerlijke stand moet het beschikkend gedeelte van het besluit in de registers overschrijven. De naamsverandering wordt pas na die overschrijving van kracht. De andere administratieve formaliteiten (aanpassing van de bevolkingsregisters, wijziging van de identiteitskaart,...) worden vervuld na de overschrijving van het beschikkend gedeelte van het koninklijk besluit.
De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is:

 • Die van de plaats waar de begunstigde of een van de begunstigde is geboren.
 • Die van de plaats waar de begunstigde of een van de begunstigde zijn gewone verblijfplaats heeft, wanneer geen van hen in België is geboren.
 • Die van het eerste district van Brussel indien geen van de begunstigden in België geboren noch er zijn gewone verblijfplaats heeft.

Wanneer het afschrift van het besluit niet binnen de voorgeschreven termijn ( d.w.z. binnen 60 dagen na de registratie) bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand terecht komt, wordt het besluit als niet bestaande geschouwd. Dit betekent dat u uw naam niet kunt veranderen op grond van het uitgevaardigde koninklijk besluit en dat de naamsverandering enkel kan worden verkregen door het indienen van een nieuwe aanvraag, waarbij wordt overgegaan tot registratie en tot overschrijving van het koninklijk besluit binnen de wettelijke termijn.

Wanneer ik mijn naam mag veranderen, geldt de naamsverandering dan automatisch voor mijn kinderen?

De naamsverandering is automatisch van toepassing op de kinderen die geboren zijn na de indiening van het verzoek van de ouder die de naamsverandering heeft verkregen. Dit geldt alleen voor zover zij krachtens de wet de naam van die ouder moeten dragen.
Voor de minderjarige kinderen daarentegen die geboren zijn voor de indiening van het verzoek, geldt de naamsverandering alleen indien het verzoek ook tot hen was uitgebreid. Voor een dergelijk verzoek moet eventueel de mening van beide ouders worden gevraagd en moeten de documenten met betrekking tot het kind zijn overgezonden.

Wat zijn de procedurekosten?

Wie zijn familienaam wil veranderen, betaalt een registratierecht van € 49.
Deze kosten kunnen oplopen tot € 740 als u een andere naam of een woord wilt toevoegen of u een hoofdletter wil veranderen door een kleine letter.

Hoe kan ik mijn voornaam veranderen?

De procedure stemt voor een groot stuk overeen met de procedure tot naamsverandering, maar er zijn minder formaliteiten.

De vergunning wordt verleend bij ministerieel besluit ( besluit dat is ondertekend door de minister van Justitie en niet door de koning).

Er is geen bekendmaking van de vergunning in het Belgisch Staatsblad, noch een verzetstermijn van 60 dagen door derden.

Uw voornaam veranderen is minder duur. Voor een verandering van voornaam geldt een registratierecht van € 490. Dit bedrag kan verminderd worden tot € 49 in de volgende gevallen:

 • Uw voornaam is op zichzelf of in combinatie met uw achternaam belachelijk of hatelijk, of dit is omdat hij manifest ouderwets is.
 • U heeft een vreemd klinkende voornaam en u wilt die veranderen om uw integratie te vergemakkelijken.
 • U heeft een verwarrende voornaam, bijvoorbeeld een vrouwelijke voornaam als man of omgekeerd.
 • U wilt van voornaam veranderen na een geslachtsverandering.
 • U voornaam enkel verandert door de toevoeging of weglating van een leesteken of van een teken waardoor de uitspraak wijzigt.

Sinds januari 2002 stuurt de FOD Justitie de aanvragen in principe niet meer voor onderzoek naar de gerechtelijke overheid. Soms kunnen wel bijkomende documenten gevraagd worden, zoals een recent bewijs van goed zedelijk gedrag.

Adressen en websites:
FOD Justitie - dienst Naamsveranderingen
Website http://www.just.fgov.be
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Telefoon: 02 542 67 01
Telefoon: 02 542 67 03
Telefoon: 02 542 66 75
Fax: 02 542 70 23
E-mail: info@just.fgov.be

U kan ook de brochure over naamveranderingen van de FOD Justitie raadplegen.

Sluitingsdagen

 • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout