Home > Gemeentelijke initiafief voor Buitenschoolse opvang (IBO)

Gemeentelijke initiafief voor Buitenschoolse opvang (IBO)

Inschrijvingen grote vakantie

 

Adressen - telefoonnummers

Erkende locaties:

 • kinderopvangLocatie Hulshout
  Grote Baan 205 - 0476 60 26 24

 • Locatie Houtvenne
  Broedersstraat 33 - 0474 91 00 20
 • Locatie Westmeerbeek
  Mgr. Raeymaekersstraat 21 - 0474 91 00 09


Schoolopvang:

 • Hulshout, Strepestraat 21, 0471 81 16 25
 • Houtvenne, Langestraat 11, 0471 81 16 30


Coördinatie:
 

OCMW, administratief centrum, Grote Baan 264, tel.: 015 75 01 00 of kinderopvang@hulshout.be                                             

Voorstelling

Het gemeentelijk IBO wil tegemoetkomen aan de opvangbehoeften van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar die in Hulshout wonen of er naar school gaan. Ze kunnen er zowel terecht vóór en na de schooluren als tijdens schoolvrije en vakantiedagen. In elke deelgemeente is er één erkende locatie van Kinderopvang . Voor zoveel als nodig wordt dit aanbod aangevuld met schoolopvang.

Begeleiding

De begeleiders kregen een gepaste opleiding. Hun belangrijkste taken zijn de begeleiding van de kinderen, de contacten met de ouders, de planning van de activiteiten en het dagelijks onderhoud van de locaties. Ze werken onder leiding van de coördinator die u tijdens de kantooruren steeds kan spreken op het OCMW (ook open op maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur, tel. 015 750 100).

Activiteiten

Na een vermoeiende schooldag streven wij ernaar om de kinderen in een gezellige sfeer tot rust te laten komen. Ze kunnen vrij kiezen uit een gevarieerd spelaanbod. Daartoe is het nodige spelmateriaal aanwezig. Het meebrengen van eigen speelgoed wordt afgeraden. Wie er behoefte aan heeft kan buiten ravotten en stoeien. Natuurlijk is er ook gelegenheid om huiswerk te maken. Voor de vakantie en voor woens-dagnamiddagen wordt steeds een programma uitgewerkt met geleide activiteiten. De deelname hieraan is vrijblijvend.

Wel drankjes, geen maaltijden te koop

In de opvang zijn geen etenswaren verkrijgbaar. Boterhammetjes moeten van thuis meegebracht worden. Chocomelk, fruitsap en water zijn te koop aan € 0,37 in de erkende locaties. Gebruikte drankjes worden na het eind van de maand samen met de ouderbijdragen gefactureerd.

 Registratie

Nieuwe kinderen moeten eenmalig geregistreerd worden. Dit kan zowel in de erkende locaties als op het OCMW gebeuren. Aan nieuwe ouders vragen we hiervoor voorafgaandelijk een afspraak te maken. De ouders ontvangen een kopie van het huishoudelijk reglement. Ze vullen voor elk kind een registratiefiche in. Er wordt tevens een schriftelijke overeenkomst afgesloten.

Inschrijving

 •  Het tijdstip waarop de kinderen al dan niet naar de opvang komen dient telkens vooraf te worden meegedeeld. Voor opvang buiten de schoolvakanties dienen inschrijvingen en afmeldingen uiterlijk op de voorafgaande openingsdag te gebeuren, via de opvanglocatiesvóór het sluiten van de opvang. Men dient er rekening mee te houden dat het sluitingsuur enigszins kan variëren, naargelang wanneer het laatste kind afgehaald wordt.
 •  Voor opvang tijdens de schoolvakanties moeten alle inschrijvingen vóór de schoolva-kantie gebeuren, via de coördinator op het OCMW, op de vooraf bekendge-maakte inschrijvingsdagen.
 •  Afwijkingen van de inschrijvings- en afmeldingsverplichting worden toegestaan in volgende gevallen:

o Wegens ziekte die aanvangt op een dag waarvoor werd ingeschreven. Vanaf de tweede opeenvolgende ziektedag dient dit gestaafd te worden met een doktersattest.
o Wegens beroepsredenen buiten de wil van de klant. In dit geval dient een schriftelijk bewijs van de werkgever te worden voorgelegd.

 •  Het aantal kindplaatsen is beperkt, overeenkomst de erkenning door Kind en Gezin. De inschrijvingen gebeuren in volgorde van aanvraag, behoudens voorrang van min-6-jarigen tijdens de schoolvakanties.

 Verplaatsingen

De verplaatsingen van de opvang naar de school en vice versa gebeuren onder bege-leiding. De begeleiders blijven verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen tijdens de verplaatsingen. Zij mogen de kinderen niet alleen laten vertrekken, tenzij met schriftelijke toestemming van de ouders. Dit geldt ook voor indiviuduele verplaat-singen naar bijvoorbeeld sportclubs of de muziekschool.

 Oudercontact

 •  Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de begeleiders of de coördinator. Voor een gesprek of voor de registratie als nieuwe ouders kan een afspraak gemaakt worden, hetzij op het wekelijks spreekuur in elke erkende locatie, hetzij bij de coördi-nator tijdens de openingsuren van het OCMW.
 •  Ouders waarvan de kinderen in de opvang zijn hebben toegang tot de locaties. Ze dienen steeds binnen te komen bij het brengen en afhalen van de kinderen, zodat alle bijzonderheden over de kinderen en over het verloop van de opvang kunnen worden meegedeeld. Er wordt ook telkens gevraagd om de aanwezigheidslijst af te tekenen.
 •  De klanten worden verzocht om het doorgeven van boodschappen aan de begeleiding via de school te vermijden. In onvoorziene omstandigheden kan een bericht op de voice mail van de opvanglocaties ingesproken worden.
 • Net als alle andere betrokken partijen worden de ouders vertegenwoordigd in het Lokaal Overleg Kinderopvang.

 

 Tarieven en betaling

1) schooldagen, uitgezonderd woensdagnamiddag:

 • € 0,99 per begonnen half uur


2) schoolvrije en vakantiedagen:

 • voor een verblijf langer dan 6 uur: € 14,62
 • voor een verblijf tussen 3 en 6 uur: € 7,33
 • voor een verblijf van minder dan 3 uur: € 4,86


3) woensdagnamiddag

 • Naargelang de duur van het verblijf wordt op woensdagnamiddag het goedkoopste van de vorige twee systemen toegepast.


Bij gelijktijdige aanwezigheid van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin geldt steeds een vermindering van 25 %. Er wordt een toeslag aangerekend bij onregelmatig inschrijven of afmelden (€ 2,5) en bij laattijdig afhalen (€ 4 per half uur).

De ouderbijdragen voor de opvang en de verbruikte drankjes worden gefactureerd. Na iedere maand ontvangen de ouders hun factuur met de post. De betaling dient te gebeuren per overschrijving of met een domiciliëringsopdracht. Er wordt geen geld ontvangen op de opvanglocaties.

Openingsuren- en dagen

 • schooldagen
  • 's morgens : van 6.45u tot het begin van de lessen
  • 's namiddags : vanaf het einde der lessen tot 18.15u

 

 • schoolvrije en vakantiedagen
  • van 6.45u tot 18.15u 
  • Als alle kinderen reeds vóór 18.15u vertrokken zijn, sluit de opvang vroeger. 

 

 • Op schoolvrije en vakantiedagen kan de opvang gecentraliseerd worden in één of twee vestigingsplaatsen.

 

 • sluitingsdagen voor alle locaties
  • weekends, feestdagen, vrijdag na Ons-Heer-Hemelvaart, 2de donderdag van juni, 21 juli, 15 augustus, 2 november, 15 november en van 24 december tot en met 1 januari.

 • Schoolopvang

Op schooldagen/uitgezonderd op woensdag worden de kinderen van de hoogste klassen ingedeeld bij de schoolopvang. Registraties van nieuwe klanten en inschrijvingen voor schoolopvang gebeuren via de erkende locaties. De openingsuren zijn beperkter (detailregeling te bevragen). Kinderen die langer opvang nodig hebben worden onder begeleiding van het erkende IBO naar de schoolopvang gebracht en vice versa.

Kwaliteitshandboek

Kinderclub Dolfijn is erkend door Kind & Gezin. Om de kwaliteit te waarborgen en te duiden beschikken we over een kwaliteitshandboek, dat onze voornaamste werkme-thoden op gedetailleerde wijze beschrijft. Belangstellende ouders kunnen na eenvoudig verzoek dit document inzien op de locatie of op het OCMW.

 

 

 

Sluitingsdagen

 • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout