Home > Jeugdbeleid > Fiscale attesten

Fiscale attesten

De fiscale aftrek van de uitgaven voor kinderopvang is verruimd tot kinderen tot 12 jaar. Concreet betekent dit dat de uitgaven die belastingplichtigen hebben gedragen voor opvang tijdens vrijetijdsactiviteiten (sport- en jeugdwerkactiviteiten) in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

Voorwaarden?

 1. De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 12 jaar.
 2. De belastingplichtige die de kosten aftrekt moet een beroepsinkomen genieten.
 3. De kinderen waarvoor men opvangkosten aftrekt moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.
 4. De uitgaven moeten betaald zijn aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale, openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of van de gewesten, of aan deze besturen zelf.
 5. De echtheid en het bedrag van de kosten moet gestaafd worden door bewijsstukken. Dit bewijsstuk wordt afgeleverd door de organisatie die de opvang/vrijetijdsactiviteit inricht.

Bedrag?

 • Alleen de eigenlijke oppaskosten zijn aftrekbaar. Eventuele kosten voor maaltijden, kledij, materiaal, ... komen niet in aanmerking.
 • Het maximale aftrekbare bedrag is beperkt tot 11,20€ per opvangdag per kind.
 • Er is geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar.

Activiteiten?

 • Alle activiteiten die plaatsvinden buiten de normale lesuren: tijdens schoolvakanties, weekends, vóór de lesuren, tijdens de middagpauze en na de lesuren.
 • Alle opvangactiviteiten komen in aanmerkingen behalve diegene die gedekt worden door lidgeld.

Opvangvoorziening?

 • Sportsector: overheden die opvangactiviteiten zelf organiseren, nl. gemeentelijke sportdiensten, provinciale sportdiensten, sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Bloso.
 • Jeugdsector: Lokale, intergemeentelijke, regionale, provinciale en landelijke jeugdwerkverenigingen die erkend zijn door de Vlaamse, provinciale of gemeentelijke overheid.

Meer info?

- Welzijnsdienst Evi Discart op het gemeentehuis via mail of telefonisch op 015/22 40 11.

- De brochure "De aftrek van kosten voor kinderoppas 2006" kan je gratis verkrijgen bij:

FOD Financiën
Dienst Informatie tav mevrouw Elza Cresens (e-mail: elza.cresens@minfin.fed.be )
North Galaxy, Koning Albert II-laan 33 bus 70, 1030 Brussel
Tel: 02/576 86 46

- Je kan deze brochure ook downloaden op http://www.minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm (nieuw venster)

logo jeugd